W 1946 roku powołana została Katedra Geometrii Wykreślnej jako jednostka organizacyjna Szkoły Inżynierskiej. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem był z-ca Profesora mgr Włodzimierz Radyski. Katedra jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonowała do 1952r. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników dydaktycznych, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: geometria wykreślna i rysunek techniczny na wszystkich wydziałach SI . W 1952 nastąpiła zmiana organizacyjna, w wyniku której powołano Zakład Geometrii Wykreślnej jako jednostkę Katedry Matematyki na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego. W takiej strukturze organizacyjnej Zakład Geometrii Wykreślnej funkcjonował do roku 1970.W latach 1952 - 1970 Zakładem kierowali: z-ca prof. mgr Włodzimiwrz Radyski /1952-1958/, prof. mgr inż. Franciszek Otto /1958-1962/, dr inż.Seweryn Fuks /1963-1965/, mgr inż. Jan Lebieda /1965-1968/, doc. dr inż.Mieczysław Majewski /1968-1970/.  W 1970 r. nastapiła kolejna zmiana organizacyjna wynikająca z reaktywowania na Wydziale Budownictwa Lądowego kierunku Architektura i Urbanistyka. Wtedy na Wydziale BUdownictwa i Architektury,  w strukturze utworzonego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego powstał Zakład Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej.