Geometria Wykreślna

Kierunek Inżynieria środowiska (S1)

 • Wykład 1 Zasady i zastosowanie rzutów cechowanych w budownictwie. Punkt, prosta i płaszczyzna, wzajemne położenie, położenie punktów, prostych i płaszczyzn(konstrukcje podstawowe).

  Wykład 2 Krawędź miedzy płaszczyznami, punkt przebicia płaszczyzny prosta

  Wykład 3 Obroty i kłady: rzeczywiste wielkości na płaszczyźnie.

  Wykład 4 Rzut cechowany wielościanów.

  Wykład 5 Powierzchnie topograficzne, przekroje i profile.

  Wykład 6 Rzuty prostokątne na dwie i trzy rzutnie: rzuty punktów, prostych, wzajemne położenie pary prostych, odwzorowanie płaszczyzny.

  Wykład 7 Przynależność elementów, wzajemne położenie płaszczyzn, wzajemne położenie prostej i płaszczyzny.

  Wykład 8 Prostopadłość prostych, płaszczyzn, prostej i płaszczyzny.

  Wykład 9 Obroty i kłady.

  Wykład 10 Transformacje, rodzaje i zastosowanie.

  Wykład 11 Wielościany, rodzaje i rzuty wielościanów.

  Wykład 12 Przekroje wielościanów płaszczyzna, punkty przebicia wielościanów prosta.

  Wykład 13 Rzuty aksonometryczne: Aksonometria prostokątna i ukośnokątna.

  Wykład 14 Powierzchnie: rodzaje powierzchni, rzuty powierzchni, punkty na powierzchni, zastosowanie powierzchni w nowoczesnym budownictwie.

  Wykład 15 Krzywe płaskie. Przekroje powierzchni i punkty przebicia powierzchni.

  1. Rzuty cechowane. Stopniowanie prostej, wyznaczanie nachylenia. Cechowanie dowolnego punktu na prostej. Płaszczyzna. Wyznaczanie planu warstwicowego.
  2. Wyznaczanie krawędzi miedzy płaszczyznami oraz punktu przebicia płaszczyzny prosta.
  3. Obroty i kłady: zagadnienia miarowe, wyznaczanie rzeczywistych wielkości na płaszczyźnie.
  4. Rzuty cechowane wielościanów. Powierzchnie topograficzne.
  5. Sprawdzian Nr 1
  6. Rzuty prostokątne na dwie i trzy rzutnie: rzuty punktów, prostych, wzajemne położenie pary prostych, odwzorowanie płaszczyzny. Przynależność elementów do płaszczyzny, wzajemne położenie prostych i płaszczyzn.
  7. Prostopadłość prostych, płaszczyzn, prostej i płaszczyzny.
  8. Obroty i kłady płaszczyzny. Rzeczywiste wielkości na płaszczyźnie.
  9. Transformacje rodzaje i zastosowania.
  10. Sprawdzian Nr 2
  11. Wielościany: rodzaje oraz rzuty prostokątne ze szczególnym uwzględnieniem wielościanów foremnych.
  12. Przekroje wielościanów płaszczyzna oraz punkty przebicia wielościanów prosta.
  13. Rzuty aksonometryczne: aksonometria prostokątna i ukośnokątna. Przedstawienie obiektów geometrycznych w odpowiedniej aksonometrii.
  14. Sprawdzian Nr 3
  15. Powierzchnie: rodzaje powierzchni oraz ich rzuty ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni prostokreślnych. Konstrukcje krzywych płaskich występujących w danych powierzchniach.

 • Forma dydaktyczna    |
  Godziny   |
  ECTS  |
  Waga  |
  Zaliczenie
  Wykłady 15 2 0.6 egzamin
  Ćwiczenia audytoryjne 30 2 0.4 zaliczenie


  Cele przedmiotu: Zapoznanie sie z teoria i metoda rzutów prostokątnych jako podstawowym sposobem odwzorowania przestrzeni w technice, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, przygotowanie do twórczego kształtowania przestrzennych elementów

   

 • Płaszczyzna zadana śladowo >>

  Przekroje wielościanów >>