Rysunek Techniczny

Kierunek Budownictwo N1

 • Nauczyciel odpowiedzialny:   Sergiusz Subocz

  Forma dydaktyczna: Laboratoria
  Godziny: 15
  ECTS: 1
  Cele przedmiotu: Zapoznanie sie z teoria i metoda tworzenia rysunku technicznego budowlanego w oparciu o obowiązujące normy, opanowanie wiedzy i umiejętności realizacji i czytania rysunku technicznego budowlanego, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, przygotowanie do samodzielnej i efektywnej pracy z nowoczesnymi technikami komputerowego wspomagania projektowania (CAD, CAM)

   

 • Kreślenie rysunków na obowiązkowych zajęciach laboratoryjnych:

  1. Rzut mieszkania, Schemat węzła kuchenno-łazienkowego
  2. Element konstrukcyjny (wg. nr. grupy): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  Kreślenie rysunków z zestawu zadań do wykonania w domu:

  3. Rzut mieszkania, Schemat węzła kuchenno-łazienkowego
  4. Schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej: Pobierz
  5. Rysunek roboczy fragmentu więźby dachowe: Pobierz


  Zajęcia laboratoryjne mają charakter praktyczny, informacyjny i prowadzone są metodą projektów. Na początku każdego zajęcia przedstawianie są zasady i wymogi norm budowlanych oraz wskazywane najczęściej popełniane, typowe błędy. Studenci podczas ćwiczeń kreślą rysunki na podstawie otrzymanych zadań. W trakcie zajęć stosowane są typowe środki audiowizualne.

   

 • Wiedza

  2,0

  Pokazuje nieznajomość lub niezrozumienie zasadniczej lub najbardziej istotnej części materiału przedmiotu. Odpowiedzi formułuje niespójnie, popełnia istotne błędy, których nie jest w stanie poprawić.

  3,0

  Opanował materiał przedmiotu słabo jednak w wystarczającym zakresie. Przy czytaniu rysunków technicznych popełnia nieznaczne błędy, które poprawia tylko za pomocą nauczyciela. Odpowiedzi daje niepełne, sformułowane niespójnie, jednak ujawniające ogólne zrozumienie przedmiotu. Rysunki techniczne czyta bez utrudnień jednak w niektórych momentach potrzebuje pomocy.

  3,5

  Opanował materiał przedmiotu w wystarczającym zakresie. Przy czytaniu rysunków technicznych popełnia nieznaczne błędy, które poprawia przy pewnych wskazówkach nauczyciela. Daje poprawne odpowiedzi w logicznej konsekwencji; dokładnie potrafi wskazać poszczególne elementy konstrukcji na wszystkich rzutach.

  4,0

  Opanował materiał przedmiotu w pełnym zakresie, lecz rysunki techniczne czyta z nieznaczącym utrudnieniem wskutek niedostatecznie rozwiniętego myślenia przestrzennego, zna przepisy norm w zakresie rysunku technicznego budowlanego i umowne oznaczenia; daje poprawną odpowiedź w określonej logicznej konsekwencji; bez trudu wskazuje poszczególne elementy konstrukcji na wszystkich rzutach.

  4,5

  Opanował materiał przedmiotu, dobrze orientuje się w przepisach norm budowlanych w kontekście rysunków i oznaczeń, błędów nie robi, lecz dopuszcza błędy lub niedokładności po nieuwadze przy czytaniu lub kreśleniu rysunków technicznych, które bez trudu poprawia przy zwróceniu uwagi na miejsce popełnianego błędu lub niedokładności.

  5,0

  W całości opanował materiał przedmiotu, dokładnie widzi formę przedstawionych na rysunkach obiektów i dobrze orientuje się w przepisach norm budowlanych w zakresie rysunków i oznaczeń nich; Na pytania udziela poprawnych i precyzyjnych odpowiedzi, ujawniających zrozumienie materiału i charakteryzujących trwałą wiedzę; formułuje odpowiedzi w sposób logiczny i konsekwentny z wykorzystaniem przyjętej w rysunku technicznym budowlanym terminologii

  Umiejętności

  2,0

  Jest istotna różnica w jakości wykonywanych prac w domu i na zajęciach laboratoryjnych. Prace wykonuje w niewłaściwym terminie. Systematycznie popełnia istotne błędy i niedokładności. W małym zakresie przestrzega wymagania norm z rysunku technicznego budowlanego. Pismo techniczne stosuje tylko za pomocą szablonów.

  3,0

  Samodzielnie wykonuje i czyta rysunki techniczne, lecz nie zawsze przestrzega podstawowych norm dot. rysunków technicznych budowlanych; przy wykonaniu rysunków dopuszcza istotne błędy, które jest w stanie poprawić. Korzysta z materiałów pomocniczych, lecz orientuje się w nich z trudem.

  3,5

  Samodzielnie wykonuje i czyta rysunki techniczne, przestrzega podstawowe wymagania norm dot. rysunków technicznych budowlanych; Prace, przewidziane programem, wykonuje w niewłaściwym terminie; album rysunków prowadzi bez należytej staranności.

  4,0

  Samodzielnie, dokładnie i w ustalonych terminach wykonuje rysunki. Przy realizacji rysunków technicznych popełnia nieznaczne błędy, które eliminuje samodzielnie po wskazaniu miejsca bez dodatkowych objaśnień.

  4,5

  Samodzielnie, dokładnie i terminowo wykonuje rysunki. Popełnia nieznaczne niedokładności i błędy. Przestrzega wymagania norm z rysunku technicznego budowlanego w pełnym zakresie.

  5,0

  Samodzielnie, dokładnie i w terminie wykonuje rysunki. Nie popełnia błędów rysunkowych. Przestrzega wymagania norm z rysunku technicznego budowlanego w pełnym zakresie. W razie potrzeby umiejętnie korzysta z materiałów pomocniczych. Wzorowo prowadzi album rysunków. Jakość prac wykonanych w domu i na zajęciach laboratoryjnych nie różni się.

 • 1. Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech. Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa, 1997
  2. Wojciechowski Lech. Zawodowy rysunek budowlany, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
  3. Wojciechowski Lech. Dokumentacja budowlana. Rysunek budowlany, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995