Geometria wykreślna i rysunek techniczny

Zadaniem dydaktycznym naszego zespołu jest nauczanie studenta tego, co będzie mu potrzebne w studiowaniu podstawowych przedmiotów technicznych i w praktyce inżynierskiej. Natomiast zadaniem pedagogicznym jest zbliżenie studenta do specjalności, którą sobie wybrał, a także wdrożenie w dobrze zorganizowaną i ściśle określoną technikę i dyscyplinę studiów. Dla osiągnięcia tych zadań, szczególną uwagę zwrócono na umiejętność stosowania podstawowych konstrukcji geometrii wykreślnej w budownictwie i rysunku technicznym.

Nauka geometrii wykreślnej stawia przed studentem dwa trudne zagadnienia:

Pierwszym jest pobudzenie i rozwinięcie wyobraźni przestrzennej. W tym celu w zwracamy szczególną uwagę na zasady odtwarzania (wyobrażania sobie) w przestrzeni elementów podstawowych i figur na podstawie ich obrazów podanych na płaszczyźnie rysunku metodą Monge'a i w rzucie cechowanym.

Drugim zagadnieniem jest nauczenie studenta rozwiązywania zadań stereometrycznych metodą wykreślną. Każde takie zadanie rozkładamy na pewną ilość podstawowych konstrukcji przestrzennych, które za pomocą odpowiednich reguł wykreślnych przedstawiamy (zapisujemy wykreślnie) na płaszczyźnie rysunku.

Opanowanie geometrii wykreślnej zapewni w przyszłości poprawne odczytywanie i analizowanie rysunków technicznych lub odwrotnie ich sporządzanie i wykreślne badanie różnych problemów inżynierskich związanych z przestrzenią.